mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Separovaný odpad

Separovaný odpad

separovaný odpad

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů.
Tento systém je v Ostravě zaveden na základě Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem na území města.

mapa s počtem stanovišť za jednotlivé městské obvody
mapa s počtem stanovišť na 100 obyvatel

odkaz na životní prostředí - odpadové hospodářství