mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Separovaný odpad

Separovaný odpad

separovaný odpad

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů.
Tento systém je v Ostravě zaveden na základě Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem na území města.

mapa s počtem stanovišť za jednotlivé městské obvody
mapa s počtem stanovišť na 100 obyvatel

odkaz na životní prostředí - odpadové hospodářství