mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Územně analytické podklady pro správní obvod Statutárního města Ostravy

Výkres záměrů na provedení změn v území

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry stabilizované v územních plánech obcí, záměry ověřované studiemi nebo změnami územních plánů a výhledové záměry, které naznačují předpokládané směry rozvoje obcí. Dále jsou zobrazeny záměry z nadřazené dokumentace (ZÚR MSK) a také další vybrané záměry (výstavba na významných rozvojových plochách, využití kontaminovaných ploch, dostavba proluk …)

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu JPEG.
mapový list č. 1 mapový list č. 2 mapový list č. 3 mapový list č. 4 mapový list č. 5 mapový list č. 6 mapový list č. 7 mapový list č. 8 mapový list č. 9 mapový list č. 10 mapový list č. 11 mapový list č. 12 mapový list č. 13 mapový list č. 14 mapový list č. 15 mapový list č. 16 mapový list č. 17 mapový list č. 18 mapový list č. 19 mapový list č. 20 Ostrava
Projekt POŘÍZENÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní obvod Statutárního města Ostravy byl spolufinancován ze strukturálních fondů Integrovaného operačního programu, Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady na pořízení ÚAP činily 928200 Kč z toho podíl podpory z IOP činil 928000 Kč.